Szkoła Podstawowa w Krzywej gm.Sędziszów Młp.e-dziennik
librus
Certyfikat
„Zadowolony Konsument”
zadowolony konsument

logo
Szkoła Podstawowa w Krzywej
Sprawozdanie Finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian i informacji dodatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) znajduje się tutaj ->


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii covid-19

obowiązujące od 1.09.2020 na terenie Szkoły Podstawowej w Krzywej
Świadczenia w zakresie profilaktyki stomatologicznej

Informuję, że na mocy porozumienia, zawartego przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, Centrum Stomatologiczne KK Jasińscy, ul. Piłsudskiego 32, Sędziszów Małopolski za zgodą rodziców świadczy usługi w ramach profilaktyki stomatologicznej na podstawie umowy z NFZ.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży
z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana tylko za zgodą rodzica.

W przypadku zainteresowania współpracą z Centrum Stomatologicznym KK Jasińscy proszę kontaktować się bezpośrednio w Centrum (adres jak wyżej) lub telefonicznie 503 114 503.

Pozostałe informacje oraz wzory oświadczeń zgody lub sprzeciwu są dostępne w sekretariacie szkoły.
Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa


- wersja PDF

Sposób postępowania gdy istnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem.


Facebook

Zapraszamy do przeglądania stron naszej szkoły na profilu Facebook - Szkoła Podstawowa w Krzywej.       Szkoła Podstawowa w Krzywej ©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox