Certyfikat
„Zadowolony Konsument”

Szkoła Podstawowa w Krzywej

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Krzywej


Szkoła Podstawowa w Krzywej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krzywej (https://spkrzywa.pl)
 • Data publikacji strony internetowej: 1.09.2011

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak mapy serwisu
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • brak dostosowania wielkości czcionki oraz kontrastu

multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 1.10.2020

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.12.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Skoczek.
 • e-mail: spkrzywa@wp.pl
 • Telefon: 177454434
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, lub drogą elektroniczną: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /KOrzeszow/skrytka

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek szkoły posiada 4 wejścia. Do każdego prowadzą schody. Główne drzwi wejściowe do budynku są szerokie. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich są dostępne korytarze, hol i pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada wind.
 3. Z parteru na piętra prowadzą schody dwuetapowe.
 4. Budynek nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, pętlami indukcyjnymi oraz głośnikami systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Na terenie szkoły znajduje się miejsce parkingowe.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Na terenie należącym do szkoły znajduje się obiekt sportowy dostosowany dla osób niepełnosprawnych (płaski teren, szerokie wejścia)

Aplikacje mobilne

Szkoła nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Deklaracje wedle uznania

W najbliższym czasie będzie zaznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnychSzkoła Podstawowa w Krzywej©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox